Privacybeleid

Over ons privacybeleid

4ToolFreaks geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daaraan verbonden dienstverlening van 4ToolFreaks. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie -en onder welke voorwaarden- deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze we uw gegevens opslaan, hoe wij deze tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens hiervoor vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is: 01/01/2022.
Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen waarvoor en op welke manier wij uw gegevens verwerken en waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor het verwerken van uw bestelling:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Verzendadres en Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Bestelling

Zodra u bij ons een bestelling plaatst, vragen we enkele persoonsgegeven voor de afhandeling van de bestelling. We bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren bij de van uitvoering van de overeenkomst. Als dit voor de afhandeling van uw bestelling noodzakelijk is kunnen wij u persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Betalingen

Pay.nl

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt de naam, adres- en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens (zoals bijvoorbeeld bankrekening- of creditcardnummer) van onze klanten. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om die persoonsgegevens optimaal te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (anoniem gemaakte) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook direct van toepassing op de onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Indien u betaalt via PayPal dan zullen wij (een deel) van uw persoonsgegevens delen met PayPal om de betaling verder af te kunnen handelen. Voor meer informatie over PayPal zie hier hun privacyverklaring

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het natuurlijk onze taak om uw pakket op het door u gewenste adres te laten bezorgen. Wij gebruiken de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor vanzelfsprekend noodzakelijk dat wij uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Facturatie en boekhouden

Exact Online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Zo delen we uw naam, adres- en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website wordt verzonden vind u de 'unsubscribe' link. Als u op deze link klikt zult u geen e-mails meer van onze website ontvangen.
Let op: dit kan de functionaliteit van onze website wel ernstig verminderen!
Alle persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Contactformulier

We bieden op onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als (afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail) nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met ons of anders door middel van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het zou kunnen gebeuren dat 4ToolFreaks op grond van een wettelijke bepaling verplicht wordt gesteld om gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. We zijn dan gedwongen die gevraagde gegevens te delen, maar wij zullen ons -binnen de mogelijkheden van de wet- verzetten tegen het vrijgeven van uw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus -gedurende de toepasselijke termijn- bewaren. Medewerkers hebben na uw afmelding echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel of documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om daar rapportages over te krijgen. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in die gegevens. Wij verzamelen informatie over surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en -producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij -om misbruik te voorkomen- afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw eigen, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. En in het geval van een vergeetverzoek administreren wij anoniem gemaakte gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Uw rechten: inzage, rectificatie, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en recht van bezwaar

Hier een beknopte opsomming van de rechten die u hebt op het gebied van de gegevens die wij van u (laten) verwerken:

 • - U hebt altijd het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u (laten) verwerken in te zien.
 • - U mag die gegevens ook altijd laten aanpassen.
 • - Daarnaast hebt u het recht om zulke gegevens te beperken en/of om de verwerking ervan door een andere partij te laten uitvoeren. Maar let op: mocht u ervoor kiezen een andere partij uw gegevens te laten verwerken, dan kunnen wij hoogstwaarschijnlijk onze dienstverlening aan u niet langer voortzetten. Simpelweg omdat we de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kunnen garanderen.

Verzoek indienen

U kunt voor alle bovenstaande acties een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen dertig dagen een reactie. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij over u hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere partijen zijn verwerkt.

Bezwaar maken

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door -of in opdracht van- 4ToolFreaks. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stopzetten, in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Blijkt uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Profiling en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Als laatste noemen we hier het recht dat u hebt om onderwerping aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling uit te sluiten. Wij verwerken uw gegevens alleen niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens

4ToolFreaks

 • Aan de Heijgraef 16
 • 6161 DK Geleen
 • Nederland
 • T +31(0)85 0202655
 • E info@4toolfreaks.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Freek Noordenbos - freek@4toolfreaks.nl